Anne Møller Ronex

Anne Møller Ronex

Spidskandidat for Radikale Venstre i Region Sjælland

Se mine mærkesager Følg mig på facebook

Mine mærkesager

Praktiserende læger til alle

 • Ved at oprette regionsdrevne klinikker kombineret med privatdrevne= et konsortium. Men især ældre borgere oplever det utilfredsstillende, hyppigt at møde ny læge ved konsultation, og det viser sig at være en af erfaringerne ved privatdrevne klinikker. Erfaringen med 2 regionsdrevne klinikker i Kalundborg blev, at lægerne udenbys fra selv ønskede at overtage klinikkerne efter en kort tid.
 • I konsekvens af et højt aldersgennemsnit blandt praktiserende læger, skal der arbejdes på en smidigere lægevagtsløsning, så antallet af vagter nedbringes
 • Der skal arbejdes på en solidarisk aftale, så Region Hovedstaden, i forhold til Region Sjælland, skærer ned på ydernumre. Kendsgerningerne er, at de talrige ydernumre i Region Hovedstaden betyder, at lægerne ikke motiveres til at kigge ud af hovedstadsområdet, men vælger at nøjes med en ½ dagspraksis og supplerer med hospitalsarbejde
 • Der skal presses på for et øget optag på medicinstudiet, som er en langsigtet løsning

Ambulanceberedskab skal sikre ensartede responstider

Region Sjælland skal arbejde med at forkorte udrykningstiden og høj ekspertise på ulykkesstedet. Jeg vil kæmpe for nærhed i sundhed ved at der overalt i regionen er et ambulanceberedskab bemandet med paramedicinere, der sikrer ensartede responstider for alle i regionen – uanset bosted.

 • Den udvikling i den præhospitale indsats, som er gennemført i Region Sjælland, skal vedligeholdes med uddannelse af både paramedicinere og akuthjælpere i regionens yderspidser.
 • Der skal arbejdes på større tydelighed overfor borgerne om, hvad responstiden er, og hvilken tryghed Region Sjælland har i den præhospitale udrykningstid og behandling

Sætte tidligt ind over for medborgere med færrest ressourcer

 • Samarbejdet mellem de 17 kommuner og regionen skal intensiveres, for at nå ud med forebyggelsestiltag før borgerne er blevet patienter
 • Arbejdet med at tidligt indsats, er for at øge disse medborgeres livskvalitet, og at børn af disse forældre får en opvækst, hvor de ikke skal være omsorgsgivere for syge forældre samt at der er god økonomi, at holde borgerne raske og arbejdsdygtige
 • Analyser viser at borgere med kort uddannelse eller socialt dårlige vilkår mere ser ud til at ignorere sygdomssymptomer, og ende ud i en akut indlæggelse, hvorimod borgere med længere uddannelse eller højere sociale vilkår oftere benytter sig af at speciallæger og ikke lige så hyppigt ender ud i en akut indlæggelse
 • Tiltaget med ”Aktiv patientstøtte”, viser sig at have en mærkbar effekt på en hensigtsmæssig brug af sundhedsvæsnet i regionen. Det består i sygeplejersker ansat til at være opsøgende overfor patienter med KOL, hjertesygdom, diabetes eller bindevævssygdomme. De opbygger en tillidsrelation til borgere med kroniske sygdomme, som gør at disse borgere efterfølgende henvender sig og beder om hjælp når de mærker forværring. Dette tiltag skal udbredes i hele regionen

Flere midler til børne- og ungdomspsykiatrien

 • Sårbare børn, børn med mistrivsel eller begyndende psykisk sygdom eks. angst skal hjælpes proaktivt, så støtte og vejledning af forældre og lærere/pædagoger samt egentlig behandling kan foregå i tilknytning til børnenes skolemiljø
 • Der skal mere samarbejde på tværs af kommuner og region, så skole/ SFO érs praksiserfaring bringes i spil sammen med behandlingspsykiatrien
 • I en tid, hvor antallet af diagnoser på børn bare ser ud til at vokseskal regionens forskningsaktivitet i psykiatrien

Styrke arbejdsmiljø og forebygge psykiske lidelser

 • Fokus skal ændres, så vi i stedet for at betragte stress og nedslidning som noget, der opstår individuelt, til at se det som noget der opstår i hele organisationen, eks. når sygehuset er presset på de vilkår, som der skal ydes en arbejdsopgave indenfor
 • De hidtidige tiltag, og afsatte økonomiske ressourcer der er iværksat for at forbedre arbejdsmiljøet er HovedMED(hovedsamarbejdsudvalget) i høj grad med til at styre. Fremover skal vi have både tålmodighed, men også udfordre hvordan vi kigger på arbejdsmiljø
 • I budgetaftalen for 2017 besluttedes, at HovedMED gør årlig status, og forelægger denne for regionsrådet. Jeg er optaget af, hvordan vi når ud til alle frontmedarbejdere med disse arbejdsmiljøtiltag.

Sidestille psykiske sygdomme med fysiske

 • Mit udgangspunkt er at det svært som psykisk syg, at prioritere og lytte til fysiske sygdomssymptomer. Det daglige professionelle personale ved psykisk syge skal være kompetente til at identificere det fysiske udover det psykiske. Ligeså skal eks. socialsygeplejersker bistå psykisk syge til at gennemføre et behandlingsforløb på et somatisk sygehus, når det er nødvendigt.
 • Jeg ser at sammenhæng og enkelhed i planer er afgørende for at man som psykisk syg kan være medbestemmende og have en reel mulighed for at følge en plan
 • Integrering af den kommunale og regionale indsats for psykisk syge giver mærkbar effekt. Det viser evaluering her i forsommeren 2017. Den gode evaluering af, at det rykker når region og kommune skal udbygges til en del flere kommuner i de kommende 4 år

Uddannelser i hele regionen

 • Som regionens bestyrelsesrepræsentant i Professionshøjskolen Absalon, har jeg indgået i arbejdet med at lave en decentral campusstruktur. Mobiliteten blandt de unge i Region Sjælland er ikke stor og derfor må vi sikre uddannelsessteder, hvor de unge er, lidt forenklet sat op. Men jeg mener at alle unge skal have mulighed for uddannelse og i vores region må vi bruge en del ressourcer på at være decentralt til stede med uddannelsesstederne
 • Kollektive transportmuligheder skal være optimale med de økonomiske muligheder, som er tilstede. Kommunernes lokale buslinjer og regionens regionale buslinjer skal passe sammen

Studie- eller erhvervsgivende ungdomsuddannelser til alle unge

 • På uddannelsesinstitutionerne skal der skabes bedre muligheder for støtte til gennemførsel. Temmelig mange unge vokser op i uddannelsesfremmede hjem, og det kan aflæses på eks. Absalon

Forpligtende samarbejde for praktikpladser

 • Det viser sig ved opgørelse her i 2017, at entreprenører på regionens anlægsarbejder lever fuldt ud op til de forpligtelser de skal, om antallet af lærlingepladser. Det er oplagt at se på, hvordan vi kan forpligtige private leverandører til regionens drift, i at have et passende antal praktikpladser. Særligt til de erhvervsfaglige grunduddannelser

Tanker & visioner

Radikale visioner for politik i Region Sjælland

Min baggrund

Er og har altid været engageret i det omgivende samfund. Jeg voksede op i et hjem, hvor der dagligt udspandt sig debat om både det omgivende nære samfund og de landspolitiske emner. Et hjem, hvor jeg som barn og tog fat i argumentation, men også skulle forholde mig til modargumenter. Og jeg oplevede en far, der var aktiv i Det radikale venstre. Fulgtes en enkelt gang med ham til dagligstuemøde i Hanerup med Niels Helveg Petersen, som gjorde stort indtryk på mig. Elevrådsarbejde i realskolen(8-10.klasse) gav mig en indsigt i, at det er et hårdt vedholdende træk at opnå forbedringer, men også spændende at skulle tage ansvar for noget ud over sig selv. Efterfølgende har jeg som mor til mine børn været i dagplejebestyrelse, institutionsbestyrelse og skolebestyrelsesarbejde. Som 32 årig meldte jeg mig ind i Radikale Venstre. Deltog i et politisk møde i Mørkøv, hvor daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen var så nærværende og spændende i en politisk drøftelse, at jeg så muligheden for, og vigtigheden af at engagere mig aktivt i politik. Det har gennem årene været organisatorisk arbejde i radikale venstre, plads i Tornved kommunalbestyrelse, og senere Holbæk byråd og nu regionsmedlem i Region Sjælland.

Boligmæssigt købte jeg mit lille hus i 2010 i.f.b.m. min skilsmisse og har renoveret det kraftigt med kæmpe hjælp af min samboende ven Søren. Det er en lettelse at være nået så langt med det, da valgkamp og det politiske arbejde tager meget tid. Men jeg holder mig konstant for øje, at mit sociale liv er vigtigt. At nyde og dyrke min familie, mine nære venner og hele vennekredsen, som har så stor betydning for mig personligt, og for min væren til, her i tilværelsen.

Regionspolitisk

Jeg sidder i Region Sjællands regionsråd på fjerde år.

Har plads i:

Erhvervserfaring

2000 - Uddannelseskoordinator, Epilepsihospitalet Filadelfia

1999-00Uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Stenløse kommune

1995-99Hjemmesygeplejerske og afløser i Statsfængsel, Tornved kommune

1993-94Områdeleder i Hjemmeplejen, Bjergsted kommune

1990-93Afdelingssygeplejerske, Epilepsihospitalet og Sæby sygehus

1983-90Sygeplejerske, hospitalssektoren / psykiatrien

Uddannelsesmæssig baggrund

2008Master i organisationspsykologi, Roskilde Universitetscenter

2005Certificeret fra IGA´s organisationspsykologiske uddannelse (OPU)

2003-05Grundkursus i erhvervsrettet testning samt autoriseret i MBTI/JTI & Element A, Center for Ledelse

2001Grunduddannelse i konfliktløsning, Center for Konfliktløsning

1997-99Uddannelse til Sygeplejefaglig Vejleder / sundhedsfaglig supervisor, Kbh. og Frederiksborg Amts Kursusafdelinger

1994-95Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet

1983Eksamen og autorisation som sygeplejerske

1978Studentereksamen, samfundssproglig linje

Kalender

27. augustPaneldebat, Folkemøde, Møn

10. oktober 9:00-10:30Ungevalgmøde, EUC Nordvestsjælland, Slotshavens gymnasium, Holbæk

10. oktober 16:00-17-30Gadeuddeling med Sofie Carsten Nielsen, Holbæk

10. oktober 19:00Vælgermøde, Roskilde Katedralskole

11. oktoberValgarrangement v/Lægeforening, Køge

14. oktober 11:00-14:00Gadeuddeling med Martin Lidegaard, Holbæk

23. oktober 13:00-16:00Arrangement/gadeuddeling med Morten Østergaard, Holbæk

24. oktoberPaneldebat: Psykiatrien regionalt, Vinde Helsinge

25. oktober 19:00-21:00Valgarrangement, Vig Forsamlingshus

26. oktober 10:00-11:30Ungevalgmøde, Selandia, Slagelse

4. november 10:00-13:00Gadeuddeling, Holbæk

5. november 13:00-16:00Valgmøde: Natur, turisme & erhverv, Fugledegård, Tissø

5. november 19:00-20:15Valgdebat, TV2 Lorry

10. november 10:30-12:00Ungevalgmøde, EUC Nordvestsjælland, Holbæk

18. november 10:00-13:00Gadeuddeling, Holbæk

Tidspunkt kommerPaneldebat, DK4 Kbh